Informacje
Rewolucja w selekcji

Naczelna Rada Łowiecka na grudniowym posiedzeniu uchwaliła nowe zasady selekcji. Tym razem podstawą zaproponowanych rozwiązań  stanowiły doświadczenia praktyków i naukowców oraz analiza danych. Wielu myśliwych zmiany w zasadach selekcji uzna za rewolucyjne, ponieważ znika z tabelek element, wokół którego toczyła się prawie cala dyskusja. Nie będzie już klas wieku w dawnym rozumieniu. Dodatkowo wprowadzono ponownie znane określenia osobników selekcyjnych i łownych.

Łowiec Polski nr 2016/1 artykuł „Rewolucja w selekcji”
http://www.wklc.pl/images/stories/galerie/Prasa/LP_2016-01/LP_2016-01_Zasady_selekcji.zip


[wk 23.01.2016]Okresy polowań w 2016r

Przekazuję informację zamieszczoną na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego:

"Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne jelenie szlachetne: łanie; jelenie sika: byki, łanie, cielęta; daniele: łanie, cielęta; sarny: kozy, koźlęta strzelamy do 15 stycznia, jednak ze względu na to, że dzień ten przypada na piątek okres polowań na w/w kończy się w tym roku 17 stycznia.”
Odnośnik do wiadomości:
https://www.facebook.com/PZŁ-Polski-Związek-Łowiecki-223436214384778/?ref=ts&fref=ts

[wk 12.01.2016]Jak postępować w przypadku pojawienia się dzikiego zwierzęcia w mieście?

W przypadku pojawienia się  zwierząt łownych na terenach miejskich, kompetencje należą do samorządu gminy. W ramach urzędu zadania ochrony spokoju  i porządku w miejscach publicznych realizuje straż miejska:

Straż Miejska m.st. Warszawy
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http://www.strazmiejska.waw.pl/kontakt/dane-teleadresowe.html

W strukturze straży miejskiej funkcjonuje wyspecjalizowany Referat ds. Ekologicznych (Ekopatrol)
http://www.strazmiejska.waw.pl/eko-patrol.html

W trakcie wykonywania codziennych zadań funkcjonariusze Referatu ds. Ekologicznych wykorzystują specjalistyczny sprzęt służący do odławiania i transportowania zwierząt.
http://www.strazmiejska.waw.pl/interwencje-eko/2841-15-01-2014-ochrona-zwierzat-na-terenie-m-st-warszawy-w-2013-roku.html

W ramach interwencji Straży Miejskiej, dziki mogą zostać odłowione i przewiezione do środowiska naturalnego.
http://www.strazmiejska.waw.pl/aktualnosci/mokotow/3182-28-004-2014-dziki-na-mokotowie.html

Stanowisko Ministerstwa Ochrony Środowiska,

W przypadku znalezienia się zwierzęcia łownego poza terenem jego naturalnego bytowania zastosowanie mają przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [1]. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 tego pierwszego aktu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które obejmują w szczególności utrzymanie porządku. Art. 3 ust. 1 drugiej ustawy stanowi natomiast, że utrzymanie porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy gminy zapewniają porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. Wyliczenie dokonane dalej w tym przepisie wskazuje, że realizacja tego obowiązku następuje m.in. przez organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Ma ono charakter przykładowy (ustawodawca posługuje się sformułowaniem „w szczególności”), więc należy uznać przez analogię, że przepis ten dotyczy także zwierząt łownych. Pojawienie się zwierząt łownych poza jej środowiskiem naturalnym należy więc traktować tak samo, jak pojawienie się zwierząt bezdomnych, tzn. jako zdarzenie powodujące konieczność działania gminy w celu przywrócenia porządku. W tym zakresie gmina może liczyć na pomoc Polskiego Związku Łowieckiego, do którego zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo łowieckie, należy współdziałanie z administracją samorządową w zachowaniu populacji zwierząt łownych [2].

Jeżeli zwierzę znajdujące się poza terenem swojego naturalnego bytowania jest nadmiernie agresywne i powoduje zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla zwierząt hodowlanych uzasadnione może być jego uśmiercenie. W takiej sytuacji należy kierować się przepisami ustawy o ochronie zwierząt. Stosowne postępowanie reguluje art. 33 tej ustawy. Uśmiercanie zwierzyny może odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny, polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego. Dopuszczalne jest użycie w tym celu broni palnej przez osobę uprawnioną. Zwierzę, o którym mowa, może być uśmiercone za zgodą właściciela (Skarbu Państwa albo tego, kto zajmuje się jego chowem i hodowlą zamkniętą), a w braku jego zgody, na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii. Jak stanowi jednak ustawa, uzyskanie zgody właściciela nie dotyczy zwierząt chorych na choroby zwalczane z urzędu.

W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u żywego lub martwego zwierzęcia łownego zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.)[3]. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy obowiązkowe jest niezwłoczne powiadomienie organu Inspekcji Weterynaryjnej, najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Należy też uniemożliwić osobom postronnym dostęp do miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę oraz do miejsc, w których znajdują się zwłoki zwierzęce.

Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na regulację zawartą w art. 9 Prawa łowieckiego, który wskazuje, że starosta może wyrazić zgodę, na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia. Zwierzyna ta powinna następnie być przekazana uprawnionym podmiotom w celu dalszej hodowli.

( 3 czerwca 2009 r. )
http://www.mos.gov.pl/artykul/2601_biezace_pytania_mediow/9343_jak_postepowac_w_przypadku_pojawienia_sie_dzikiego_zwierzecia_w_miescie.html

Przedruk artykułu na stronie internetowej:
http://www.powiat.tatry.pl/oferty-pracy/13-informacje/320-jak-postepowac-w-przypadku-pojawienia-sie-dzikiego-zwierzecia-w-miescie

Przepisy:
1. Dz.U. 2012 poz. 391, USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000391

2. Dz.U. 2014 poz. 228, Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000228
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713,  Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951470713

3. Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040690625

4. Zarządzenie nr 2088/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2012 w sprawie postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) na terenie Miasta Stołecznego Warszawy
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/Zwierzeta/Zwierzeta_bezdomne/Zarz%C4%85dzenie+Prezydenta+m.st.+Warszawy+w+sprawie++post%C4%99powania+ze+zwierz%C4%99tami+wolno+%C5%BCyj%C4%85cymi+%28+dzikim.htm

Mamy nadzieję,  że przedstawione informacje będą pomocne.

[wk 03.06.2014]Afrykański Pomór Świń na Litwie


Materiały informacyjne przygotowanie przez Inspekcję Weterynaryjną w celu poinformowania o zagrożeniu stwarzanym przez wirus afrykańskiego pomoru świń.

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 14.02.2014
http://www.wklc.pl/images/Ogloszenia/pismo_GLW_402-43-3.pdf

Prezentacja opracowana przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
http://www.wklc.pl/images/Ogloszenia/ASF_materialy_szkoleniowe_dla_mysliwych_i_lesnikow.pdf

Materiały szkoleniowe
http://www.wklc.pl/images/Ogloszenia/ASF_materialy_szkoleniowo-informacyjne_dla_mysliwych_.pdf

Rozporządzenie nakładające rygory na hodowców świń i na myśliwych wydała wojewoda lubelski. Podjęte działania mają zapobiec rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF).
http://lubartow.naszemiasto.pl/artykul/afrykanski-pomor-swin-wojewoda-lubelski-wydala,2168857,t,id.html

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 1/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
http://www.bialystok.wiw.gov.pl/dok/akt.pdf


[wk 19.02.2014]


Projekt ustawy o zmianie Ustawy o broni i amunicji odrzucony

W dniu 8 listopada 2013 r. Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji.
http://www.wklc.pl/images/Ogloszenia/1782.pdf

Projekt zawierał bardzo rygorystyczne zapisy wprowadzające bezwzględny zakaz spożywania alkoholu dla wszystkich posiadaczy broni, w tym także broni palnej w celach łowieckich.
Objaśnienia są zamieszczone w załączniku:
http://www.wklc.pl/images/Ogloszenia/List_romb_01.pdf

[wk 15.11.2013]Ważne informacje dla myśliwych


Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie broni o kal. .222 i .223 do celów łowieckich

http://www.wklc.pl/images/Ogloszenia/pismo_ms_12072013_0.pdf

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.07.2013 zmieniającego definicję broni myśliwskiej

http://www.mos.gov.pl/artykul/5336_konsultacje_spoleczne/20972_projekt_rozporzadzenia_ministra_srodowiska.html


[wk 17.07.2013]
Zakaz rejestracji broni o kal. .222 i .223 do celów łowieckich

http://www.kwp.radom.pl/artykuly/wyswietl/id/777/druk/1

[wk 18.06.2013]Bezpieczeństwo używania broni

http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/index.php/aktualnosci/newsy/3322-kwp-w-trosce-o-bezpieczenstwo

[wk 24.05.2012]
Poprawiony: sobota, 23 stycznia 2016 00:37